การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย (Internal Audit Bureau ,The Thai Red Cross Society) เล็งเห็นความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย เป็นไปตามนโยบายและระเบียบ สภากาชาดไทยว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในงานตรวจสอบ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้รวมถึงการแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานและหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบตาม “แนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และการขอความยินยอมจากหน่วยงานและหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (บางกรณี) ระบุใน “หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอม” ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]