Slide1
Slide2
S__103718914
พระราชดำรัส1
ผู้บริหาร
vision1
ethics1
previous arrow
next arrow

แจ้งการประชาสัมพันธ์

คลังความรู้

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับคุณ

ความรู้และเรื่องใหม่ๆ

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

สื่อประชาสัมพันธ์

จรรยาบรรณ สภากาชาดไทย

จรรยาบรรณ สภากาชาดไทย จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสภากาชาดไทยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรของสภากาชาดไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามอาจผิดวินัย

ยึดมั่นหลักการ ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจภาพลักษณ์”

LINE_ALBUM_19-12-23 ประชุมนายก เหรัญญิกเลขาเหล่ากาชาด_19
LINE_ALBUM_19-12-23 ประชุมนายก เหรัญญิกเลขาเหล่ากาชาด8_
LINE_ALBUM_19-12-23 ประชุมนายก เหรัญญิกเลขาเหล่ากาชาด22_
LINE_ALBUM_19-12-23 ประชุมนายก เหรัญญิกเลขาเหล่ากาชาด12_
LINE_ALBUM_19-12-23 ประชุมนายก เหรัญญิกเลขาเหล่ากาชาด13_
previous arrow
next arrow

สำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย บรรยายในหัวข้อ
เรื่อง การบริหารงานเหล่ากาชาดจังหวัดกับการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และ “ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและการตรวจสอบ”

ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเทียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การบริหารงานเหล่ากาชาดจังหวัดกับการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และ “ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและการตรวจสอบ” จัดโดย สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการ ของเหล่ากาชาดจังหวัด ได้รับทราบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ของสภากาชาดไทย ในปีงบประมาณ 2567 และนำไปขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับทราบแนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเหล่ากาขาดจังหวัดกับสภากาชาดไทย เพื่อให้ผู้บริหารสภากาขาดไทยส่วนกลาง และผู้บริหารของเหล่ากาชาดจังหวัด ได้มีโอกาสพบปะกัน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

S__174522372_0
S__174522370_0
S__174522374_0
S__174522373_0
previous arrow
next arrow

สำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย บรรยายในหัวข้อ
เรื่อง “การตรวจสอบเชิงป้องกัน (Preventive Control)”   

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 15.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การตรวจสอบเชิงป้องกัน (Preventive Control)” โครงการงานสัมมนาคนไอที ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลกำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์และผู้ประสานงานด้านไอที ในหน่วยงานต่างๆ ทราบถึงทิศทางการพัฒนาทางด้าน ICT และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี

LINE_ALBUM_โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ_๒๒๐๘๐_254
LINE_ALBUM_2022.8.8_๒๒๐๘๑๐_34
0A648810-24DC-4194-BF91-521D2EE07788
previous arrow
next arrow

สำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจสอบได้จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยบริจาคเงิน และนำอาหาร สิ่งของมอบให้กับเด็กๆ ในความอุปการะมูลนิธิฯ พร้อมปลูกต้นไม้มงคล ณ หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จ.นครปฐม  โดยมี รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

เหเล 2 พย 61 มณเฑียร_๑๘๑๑๐๕_0013

สำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย บรรยายในหัวข้อ
“แนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชี
ของเหล่ากาชาดจังหวัด และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ

นายอนุวัฒน์ จงยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ” ในโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564  (สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

คลังรูปภาพ

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]