สำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย (Internal Audit Bureau,The Thai Red Cross Society) เล็งเห็นความสำคัญในรวบรวมคู่มือ แนวปฏิบัติฯ กรอบแนวปฏิบัติที่สำคัญ เพื่อเผยแพร่และเป็นประโยชน์ให้กับบุคคลทั่วไป รวมถึงเมื่อพบการกระทำผิด ข้อบังคับ ระเบียบ จรรยาบรรณสภากาขาดไทย หรือการกระทำทุจริต สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]