สำนักงานตรวจสอบได้กำหนดระบบการให้บริการให้คำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบฯ คำสั่ง คู่มือปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน การประเมินการบริหารความเสี่ยง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านระบบการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน ซึ่งจะบันทึกไว้ในเว็บไซต์สำนักงานตรวจสอบของสภากาชาดไทย

advise-slider12

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารที่สะดวกสำหรับให้หน่วยงานในสภากาชาดไทยสามารถสอบถามประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ กับสำนักงานตรวจสอบ ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อลดความบกพร่องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกิดจากการไม่ทราบ ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ถูกต้อง ในระเบียบฯ คำสั่ง คู่มือปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจได้ว่าจะได้รับคำตอบที่มีการปฏิบัติแล้วเชื่อถือได้จากสำนักงานตรวจสอบ
  • เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ พร้อมคำตอบ/คำปรึกษาจากสำนักงานตรวจสอบ สำหรับให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามาศึกษาหรือค้นหาคำปรึกษาในฐานข้อมูลเดิมได้

ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานตรวจสอบ

1. การสอบถาม

consultant-image2

1.1) ผู้ใช้งานสอบถามปัญหาต่างๆ จากการปฏิบัติงาน ในระบบการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน

1.2) ระบบจะส่งคำถามทาง E-Mail ถึงผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบคำถามทันที

2. การตอบคำถาม

advice-and-advise-image-1

2.1) ระบบจะแสดงคำตอบ/คำปรึกษาจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบคำถาม พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารอ้างอิงคำตอบ/คำปรึกษานั้นไว้ (หากมี) ภายใน 3 วันทำการ

2.2) มีการส่ง E-Mail คำตอบ/คำปรึกษาถึงผู้ถามคำถามนั้นโดยตรง และนำไปบันทึกเป็นแนวปฏิบัติในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้แล้ว

สอบถามปัญหา/ขอคำปรึกษา

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]