การปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในทุกครั้งจะมีการแจ้งอย่างเป็นทางการกับผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะได้รับตรวจให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต กำหนดวัน และระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมทั้งให้รายชื่อผู้ตรวจสอบภายในพร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อประสานงานกันได้อย่างสะดวกในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น

การประสานงาน (การให้ความร่วมมือ) ของหน่วยงานรับตรวจกับทีมตรวจสอบ

ขอให้อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบภายใน ดังนี้

1. ชี้แจงระบบการเก็บเอกสารและข้อมูลในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจสอบ

2. ดูแลเอกสารหลักฐานและข้อมูล พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบใช้ปฏิบัติงาน

3. จัดเตรียมสถานที่หรือพื้นที่ให้ทำงาน และระบบสื่อสารสารสนเทศ

4. ชี้แจงหรือให้เหตุผลพร้อมข้อมูลและหลักฐานตามที่เป็นประเด็นในการปรึกษาหารือกัน

5. พิจารณาสิ่งตรวจพบและความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลดีมากขึ้น พร้อมทั้งระบุว่าจะปฏิบัติให้เสร็จเมื่อใด

6. ดำเนินการปรับปรุงตามความเห็นร่วมกันให้เสร็จ กรณีมีปัญหา/อุปสรรคให้ปรึกษากับผู้ตรวจสอบเพื่อกำหนดแนวทางใหม่

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]