หน่วยงานรับตรวจ

หน่วยงานรับตรวจคือทุกหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย ซึ่งสำนักงานตรวจสอบสามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้

  • โครงสร้างพื้นฐานระบบการควบคุมภายใน
  • คู่มือและแนวปฏิบัติของหน่วยงานรับตรวจ
  • ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอๆ ของหน่วยงานรับตรวจ
  • ข้อควรระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรับตรวจ

  • การประสานงานกับทีมตรวจ
  • การประเมินผลทีมตรวจสอบ
  • การรับคำปรึกษาจากหน่วยงานตรวจสอบ

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]