แผนผังโครงสร้างการบริหารสำนักงานตรวจสอบ

Slide1

รายนามผู้บริหารสำนักงานตรวจสอบ

รูปผอ.

นายอนุวัฒน์ จงยินดี
ผู้อำนวยการ

นายชัยนาม มงคลการ
รองผู้อำนวยการ

นายชัยนาม  มงคลการ

นายสุรเชษฐ์ เชื้อทอง
รองผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์  เชื้อทอง

รักษาการหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 1

นางสาวอัจฉรา วะสวานนท์

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 2

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 3

นางสาวอัญชสา สุวรรณธีรวงศ์

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 4

หัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนางานตรวจสอบ

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]