วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision) ของสำนักงานจะสื่อให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายหรือความมุ่งมั่นที่สำนักงานต้องการให้เกิดขึ้นหรือต้องการให้บรรลุในอนาคต

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission) ของสำนักงานจะแสดงขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าที่ของสำนักงานที่กำหนดในลักษณะอาณัติ (Mandate) เพื่อให้สำนักงานบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

จริยธรรม

หลักการและแนวทางปฏิบัติตามที่ถูกต้องเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการตรวจสอบ

หลักและวิธีการปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวทางดำเนินการที่ผู้บริหารสำนักงานใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]