นายกลินท์ สารสิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

กรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

กรรมการตรวจสอบ

AC4new

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ

กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

(ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 67) พุทธศักราช 2549 ข้อ 35 ตรี)

1. กำกับดูแลให้งบการเงินปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. พัฒนาและเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์และ มาตรฐานสากลของการตรวจสอบภายใน ในระบบการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

3. กำกับดูแลสำนักงานตรวจสอบ

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสภากาชาดไทยและประสานงานการสอบบัญชี

5. จัดทำรายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการสภากาชาดไทยเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น และเป็นประจำทุกปี

6. ออกระเบียบว่าด้วย การดำเนินกิจการเพื่อให้การตรวจสอบสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการสภากาชาดไทยมอบหมาย

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]