เพื่อให้การพัฒนาผู้ตรวจสอบเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานตรวจสอบ ในการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ตรวจสอบให้เกิดการตรวจสอบในแนวทางที่สร้างสรรค์ในเชิงป้องกัน สามารถให้ความเห็นหรือข้อแนะนำที่จะทำให้เกิดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในแต่ละหน้าที่งาน และสามารถนำหลักเกณฑ์ของการเพิ่มผลผลิต (Productivity) มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงานที่ตรวจพบ รวมถึงนำแนวคิดเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมให้เป็นประโยชน์กับงานตรวจสอบ จึงจัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบ ดังนี้

Training

1. โครงการอบรมภายในสำนักงาน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้รับความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมาย ให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน จึงมีแผนงานการอบรมภายในโดยวิทยากรทั้งจากภายในหน่วยงานและจากภายนอกหน่วยงาน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบได้เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

หัวข้อการบรรยายที่ดำเนินการแล้วในปี 2561 นี้ ได้แก่

maxresdefault

1. ลักษณะงานของสำนักงานตรวจสอบ (Job Description of internal audit)

Individual-job-description-in-textile-apparel-industry

2. บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่ (leadership skill for Auditor)

24747997-Le-mot-leadership

หัวข้อการบรรยายที่ดำเนินการแล้วในปี 2560 นี้ ได้แก่

1. ความเข้าใจ"การใช้ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบเดิม" IAIS (Internal Audit Information System)

1485768145212

2.การควบคุมภายในตามแนวคิด
COSO
2013

COSO-2013-v789a

3. ความเข้าใจ"การใช้ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบใหม่" IAIS (Internal Audit Information System)

1485768145212

4.เคล็ดลับเพิ่มผลิตภาพและปรับปรุงงานให้ได้ผล ProDUCTIVITY
IMPROVEMENT

Productivity-1024x683

5.เล่าเรื่องอย่างผู้นำ Coaching by story

โค้ชชิ่ง (Coaching)

6. Internal Audit in Disruptive Technology

what-is-disruptive-technology-644x460

7. การให้คำปรึกษา (Consulting)

images

8. Consulting : Activites Skills Attitudes

Group of Business People Discussing About Skills

9. การควบคุมภายใน

h01-03-05_p01

10. กระดาษทำการภาคปฏิบัติ

maxresdefault

11.Internal Audit Procede
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

Internal Audit Procede

12. Creative Problem Solving for Auditors
การแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์

Web

หัวข้อการบรรยายที่ดำเนินการแล้วในปี 2559 นี้ ได้แก่

1. การเขียนรายงานการตรวจสอบ

services-manuals

2. การตรวจสอบทุจริต

Fraud

3. มาตรฐานการตรวจสอบ

standard-1024x959

4. การบริหารความเสี่ยง

risk-management

Certificate

2. โครงการส่งเสริมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

เพื่อเป็นการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ตามมาตรฐานการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยอันเป็นมาตรฐานแสดงถึงความรู้ความสามารถในวิชาชีพตรวจสอบภายในของผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ของสมาคมฯ

สำนักงานตรวจสอบจึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าอบรม ดังนี้

 1. จะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเข้าอบรมเพื่อสอบรับประกาศนียบัตร ปีละ 2 คน เป็นเวลา 5 ปี
 2. คัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใหม่ 1 คน และอาวุโส 1 คน
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใหม่เคยผ่านการเรียนวิชาการตรวจสอบภายใน ส่วนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโสพิจารณาจากศักยภาพด้านการตรวจสอบ
 4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการอบรมและค่าใช้จ่ายการสอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรม
 5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่อบรมและสอบได้ประกาศนียบัตรของสมาคมฯ
 6. หลังจากได้รับประกาศนียบัตรแล้วจะเป็นผู้แนะนำผู้เข้าสอบใหม่ๆ ต่อไป

Book

3. โครงการหนังสือแหล่งความรู้

สำนักงานตรวจสอบจัดหาหนังสือที่เป็นแหล่งความรู้ที่จะส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สามารถศึกษาหาความรู้ที่เป็นประโยชน์และทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดแนวคิดในด้านการผลิตและใช้นวัตกรรมสำหรับงานตรวจสอบภายใน

รายชื่อหนังสือในโครงการ ณ ปัจจุบัน จำนวน 17 เล่ม CD 2 แผ่น แผ่นพับสรุป 1 ชุด ได้แก่

17 เครื่องมือนักคิด (Problem Solving Devices)

ประกอบด้วย Brainstorming / Flow Process Chart / Gantt Chart / Cause & Effect Diagram / Check Sheet / Pareto Diagram / Graph / Scatter Diagram / Histogram / Control Chart / Affinity Diagram / Relation Diagram / Tree Diagram / Arrow Diagram / Matrix Diagram / Matrix Data Analysis / Process Decision Program Chart

คู่มือประเมินผลงาน สู่ความสำเร็จในการพัฒนาคน (The Effective Performance Appraisal Handbook)

แนวคิดและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางให้สามารถเลือกวิธีการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานและธุรกิจขององค์กรมากที่สุด

เคล็ดลับเพิ่มผลิตภาพ และปรับปรุงงานให้ได้ผลใน 6 เดือน (Productivity Improvement in 6 Months)

แนวทางการปฏิบัติในการเพิ่ม Productivity ที่ต้องการให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย โดยไม่ได้เน้นที่ชื่อของเครื่องมือ แต่จะนำแนวคิดและหลักการของเครื่องมือที่สำคัญมาบูรณาการการใช้งานร่วมกัน

การวางแผนกลยุทธ์แบบง่ายๆ ที่ปฏิบัติได้จริง (Simple and Practical Strategic Planning)

ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการโดยอธิบายทุกขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์อย่างละเอียด ตามรูปแบบที่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะ

วิธีสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริง (KPIs Principle to Practice)

การวัดความสำเร็จขององค์กรเป็นความท้าทายในการบริหารที่สำคัญ

สุดยอด 50 เครื่องมือบริหารจัดการอมตะ ที่ใช้ได้ผลจริงในทุกยุคสมัย (Essential Management Tools)

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการ (Management Tools and Techniques)

โศกนาฏกรรมองค์กรหลงทิศ Tragedy of Lost

เรื่องความล้มเหลวในองค์กร เป็นเรื่องที่ผู้บริหารหลายท่านพยายามจะทำเป็นข้ามๆ ไป พวกเขากลัวที่จะพบกับความเป็นจริงที่ว่า ความล้มเหลวต่างๆ ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากภาวะผู้นำของผู้บริหารทั้งสิ้น “โศกนาฏกรรมองค์กรหลงทิศ

เล่าเรื่องอย่างผู้นำ2 Coaching by Story2

ชนะใจลูกน้อง ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่ได้ผลเป็นเลิศกับหนังสือ “เล่าเรื่องอย่างผู้นำ” (Coaching by Story) ซึ่งเป็นการเรียบเรียงงานเขียนของอาจารย์เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เชื่อมช่องว่าง และหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ คอลัมน์ Bridging the Gap โดยหนังสือเล่มนี้ได้คัดเลือกเรื่องราวที่น่าสนใจและจัดกลุ่มใหม่เป็น 4 หมวด คือ เล่ม 1 ประกอบด้วยหมวด Positive Attitude ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจุดประกาย การเสริมสร้างกำลังใจ และทัศนคติเชิงบวกเมื่อเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรค เล่ม 2 ประกอบด้วย หมวด Leadership ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะผู้นำ, Coaching หมวดที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสอนงาน และหมวด Management ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมืออาชีพ และการทำงานกับคนต่างวัฒนธรรม

เล่าเรื่องอย่างผู้นำ4 Coaching by Story 4

กล่าวถึงบทบาทของผู้นำในการจูงใจ  สอนงาน  และบริหารทีมงาน  ด้วยการสื่อสารโดยคำพูด  ด้วยวิธีการเล่าเรื่อง  หรือ  Storytelling  ซึ่งจะแบ่งเรื่องราวที่น่าสนใจออกเป็น  2 หมวด  คือ
1.   Attitude เรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิด มุมมอง และทัศนคติ ของคนทำงานที่ต้องใช้ความรู้ (Knowledge Worker) ที่เหมาะกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง
2.  Coaching  เป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนได้สนทนากับผู้บริหารระดับสูง และโค้ชที่ผู้เขียนจ้างมาช่วยโค้ชผู้เขียนเอง

Work Like A Pro สร้างองค์กรด้วยยอดคน

หนังสือที่รวบรวมบทความจากกรุงเทพธุรกิจ โดยถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าจากผู้บริหารระดับสูงมาเป็นเรื่องราวสั้นๆที่ให้หลักการ มุมมอง และแนวคิดในการพัฒนาตนเพื่อก้าวสู่การเป็นคนคุณภาพ และเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ

Work Like A Pro 2 สร้างตนสู่ผู้มีผลิตภาพสูง

หนังสือเล่มนี้รวบรวมมาจากบทความที่เคยลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เป็นภาคต่อมาจาก หนังสือสร้างองค์กรด้วยยอดคน (Work Like a Pro 1) เพื่อมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการทำงานทั้งพัฒนาคน และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งช่วยจุดประกายมุมมองความคิด และส่งเสริมให้การดำเนินชีวิตทั้งการงาน และชีวิตส่วนตัวของผู้อ่านให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นคนดีของสังคมสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปได้

Individual KPIs วิธีสร้างดัชนีชี้วัดระดับบุคคลที่ได้ผลจริง

หนังสือกล่าวถึงหลักการ   แนวทาง  ขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำดัชนีชี้วัดระดับบุคล   พร้อมตัวอย่างการจัดทำดัชนีชี้วัดระดับบุคคลขององค์กรภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการใช้ดัชนี  ชี้วัดระดับบุคล  เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างเป็นระบบ

Essentials of Managing Change

เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีองค์กรใดหลีกเลี่ยง

การเปลี่ยนแปลงได้ แต่การปรับองค์กรเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ในโลกธุรกิจได้นั้น จำเป็นต้องทำอย่างมีทิศทาง ผู้นำ และกลยุทธ์ขององค์กร ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

และผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรดำเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล

TPM : Total Productive Maintenance

หนังสือเล่มนี้ จะเริ่มจากการสร้างพื้นฐานความเข้าใจเพื่อนำไปสู่ TPM ในส่วนผลิต และต่อเนื่องไปยังการขยายผลสู่ TPM ทั่วทั้งองค์การ ในตอนท้ายจะกล่าวถึงเรื่องปัจจัยสู่ความสำเร็จของ TPM ในทุกส่วนจะแสดงแนวคิดและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้อ่านได้ใช้เป็นจุดตรวจสอบความสัมฤทธิ์ผลของการอ่านในแต่ละบท

ตรวจสุขภาพองค์กรด้วย KM Assessment (KMA)

หนังสือ “การตรวจประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management Assessment หรือ KMA)” เป็นหนังสือเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการนำ KMA ไปใช้ในการตรวจประเมินระดับพัฒนาการของการจัดการความรู้ในองค์กรนำร่องทั้ง 11 แห่งจากภาครัฐและเอกชน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549-2554หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการความรู้และการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award Criteria) มาแล้วในระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงมิได้อธิบายหลักการพื้นฐานของทั้ง 2 เรื่องไว้ ท่านผู้อ่านสามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้จากหนังสือ “การจัดการความรู้: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดทำขึ้น และจากหนังสือ “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อความเป็นเลิศ” ที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดทำขึ้น เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ๆ คือ• ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการตรวจประเมินการจัดการความรู้แบบต่างๆ
• การพัฒนาและองค์ประกอบของ Knowledge Management Assessment (KMA) ได้แก่ แบบตรวจประเมิน และกระบวนการตรวจประเมิน
• กรณีศึกษาขององค์กรนำร่อง 7 แห่งที่ได้กรุณาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
• ผลการตรวจประเมินในภาพรวม รวมทั้งข้อคิดเห็นและบทเรียนที่ได้รับจากโครงการ
หนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือให้คำตอบแก่องค์กรที่กำลังมีคำถามว่า การจัดการความรู้ที่ตนเองกำลังทำอยู่นั้นไปถูกทางหรือไม่ ควรปรับปรุงในเรื่องใดบ้างและควรต่อยอดสิ่งที่ทำอยู่แล้วอย่างไร เพื่อใช้การจัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมากที่สุด

KAIZEN Suggestion System ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

เหมาะสมสำหรับองค์กรที่สนใจหรืออยู่ในช่วงเริ่มต้นการทำไคเซ็น สื่อการเรียนรู้เรื่อง “ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง” จะแนะนำให้รู้จักกับขั้นตอนที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน ทำให้การเริ่มต้นปฏิบัติมีความสะดวก สร้างความร่วมมือ สามารถบริหารระบบอย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน ส่งเสริมและจูงใจให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรร่วมผสานพลังคิด พิชิตปัญหา พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7 เปลี่ยน การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ

การลดต้นทุนการความสูญเสีย 7 ประการ การลดความสูญเสีย เป็นพื้นฐานการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่สำคัญ โดยที่ทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสุงสุด ดังคำกล่าวที่ว่า “รับรู้ เข้าใจ แก้ไข ไม่สูญเสีย

เล่าเรื่องผู้นำระดับโลก

ภายในเล่ม ท่านจะได้อ่านแนวคิดและปรัชญาต่างๆของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลก ทั้งในเรื่องการปกครอง การสร้างชาติ การบริหารธุรกิจ ตลอดจนถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานศิลปะแขนงต่างๆ ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนุก น่าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ

Series of excellence (แผ่นพับสรุป)

Series of excellence (แผ่นพับสรุป)

Development

4. โครงการแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของสำนักงานตรวจสอบและสภากาชาดไทย แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของสำนักงานตรวจสอบจึงจะได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรทั้งหมดของสำนักงานให้บรรลุเป้าหมายของบุคคลซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยมขององค์กรที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาผู้ตรวจสอบรายบุคคล

 1. เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานตรวจสอบ
 2. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบมีคุณสมบัติและสมรรถนะที่เพียงพอเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
 3. เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของสำนักงานตรวจสอบในการสร้างศักยภาพให้กับผู้ตรวจสอบให้เกิดการตรวจสอบที่สร้างสรรค์ในเชิงป้องกัน
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากเดิมหรือสูงขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาผู้ตรวจสอบรายบุคคล

 • ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ตามสมรรถนะที่ต้องการ
 • ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 • ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเครื่องมือการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 • ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายบุคคล (IDP)
 • ขั้นตอนที่ 5 การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 • ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]