สำนักงานตรวจสอบกำหนดแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสภากาชาดไทย และสามารถบรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ซึ่งประกอบด้วย

1. ด้านองค์กร (Organizational)

สำนักงานตรวจสอบ มีหน้าที่ช่วยกรรมการสภากาชาดไทยในการสร้างระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง อันจะช่วยให้สภากาชาดไทยดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายอย่างโปร่งใส

(ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2549 ข้อ 42 อัฎฐ (4))

กิจกรรมการตรวจสอบเป็นอิสระจากอิทธิพลอื่นใด ทั้งในแง่ของขอบเขตการตรวจสอบ ขั้นตอน ระยะเวลา เนื้อหารายงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานรับตรวจ และผู้สอบบัญชี

สำนักงานตรวจสอบวางนโยบายและวิธีการในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสม และส่งเสริมพัฒนารวมทั้งรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์

2. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational)

  • สำนักงานตรวจสอบวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
  • สำนักงานตรวจสอบจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
  • สำนักงานตรวจสอบจัดทำแผนพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ที่สำคัญได้แก่

  • การจัดทำแผนการตรวจสอบ
  • การดำเนินการตรวจสอบ
  • รายงานผลการตรวจสอบ
  • การติดตามผลการตรวจสอบ

รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายไตรมาส

สำนักงานตรวจสอบจัดทำระบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ (Quality Assurance) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เชื่อมั่นในคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

(รายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์เรื่อง “การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ”)

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]