ประวัติสำนักงานตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย (Internal Audit Bureau ,The Thai Red Cross Society) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เริ่มแรกสำนักงานตรวจสอบมีที่ทำการชั่วคราว ณ ตึก อปร.ชั้น 8 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ได้ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานมา ณ ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 3 ซึ่งเป็นที่ทำการถาวรจวบจนถึงปัจจุบัน โดยมีนางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบคนแรก (สิ้นสุดวาระเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ต่อมานายสิทธิชัย จันทราวดี ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบคนที่สอง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 – 26 กันยายน 2561 และ นายอนุวัฒน์ จงยินดี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบคนปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน

 • คณะกรรมการตรวจสอบ
 • กฎบัตร
 • โครงสร้างการบริหารสำนักงานตรวจสอบ
 • เป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 • การบริหารงานตรวจสอบ

หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับสำนักงานตรวจสอบ

 • การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 • การประเมินระบบการควบคุมภายใน
 • การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง
 • การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
 • การพัฒนาผู้ตรวจสอบ
 • E-Learning

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]