แบบประเมินความพึงพอใจต่องานตรวจสอบภายใน ตามโครงการประกันคุณภาพ (Quality Assurance - Internal)

สำนักงานตรวจสอบให้ความสำคัญกับคุณภาพงานของทีมตรวจสอบที่ปฏิบัติงานและส่งมอบผลการตรวจสอบให้กับหน่วยงานรับตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานรับตรวจและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสำนักงาน จึงได้มีโครงการประกันคุณภาพ Quality Assurance – Internal โดยจัดทำแบบประเมินผลทีมตรวจสอบภายใน (Auditee Evaluation) ส่งให้ผู้บริหารหน่วยงานรับตรวจได้ประเมินผลและให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อสำนักงานตรวจสอบจะนำมาใช้พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับตรวจที่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นช่องทางที่ทำให้ได้รับความเห็นและประเมินผลในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จากหน่วยงานผู้รับการตรวจ
  2. เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
  3. เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสำนักงาน
  4. เพื่อเป็นการประเมินตนเองของทีมตรวจสอบ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น 5 ส่วน มีจำนวนรวม 16 ข้อ ดังนี้

ประเมิน3

การปฏิบัติงานในระหว่างการตรวจสอบ

1.1 จรรยาบรรณและการวางตัวอย่างเหมาะสมของผู้ตรวจสอบ ในการติดต่อหรือประสานงานเพื่อขอข้อมูล

1.2 ผู้ตรวจสอบเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจได้แสดงข้อเท็จจริงและความเห็น รวมทั้งชี้แจงการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ

1.3 ความสามารถของผู้ตรวจสอบในการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับการตรวจในผลการตรวจสอบ

1.4 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานรับตรวจ และนำไปปฏิบัติงานตรวจสอบได้เป็นที่พอใจ

1.5 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบปฏิบัติตามระเบียบของสภากาชาดไทยอย่างถูกต้อง

ความเห็นต่อผลงานตรวจสอบ

2.1 ความถูกต้องตรงประเด็นที่เป็นไปตามภารกิจหลักของรายงานผลการตรวจสอบ ที่ผู้ตรวจสอบนำเสนอต่อผู้รับการตรวจ

2.2 การให้ความเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบมีความชัดเจน ผู้รับการตรวจสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงานได้ทันที และเป็นประโยชน์กับผู้รับตรวจโดยตรง

2.3 หน่วยงานผู้รับตรวจสามารถนำผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบไปปฏิบัติได้จริงเป็นที่พอใจ

2.4 รายงานที่ได้รับเป็นที่พอใจเพียงใด

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

3.1 ได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วิธีการและขอบเขตของงานตรวจสอบ ชัดเจนเพียงพอ

3.2 การประชุมสรุปผลการตรวจสอบ (Exit Meeting) เปิดโอกาสให้หน่วยงานผู้รับตรวจได้ชี้แจงถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่

3.3 ความรวดเร็วทันกาลในการรายงานผลการตรวจสอบต่อหน่วยงานผู้รับตรวจ

3.4 ความเหมาะสมของข้อมูลและรายงานผลการตรวจสอบ

ภาพรวมของงานตรวจสอบ

4.1 โดยสรุปภาพรวมจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานตรวจสอบ

5.1 ในด้านของทีมตรวจสอบ

5.2 ในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดตามตัวอย่าง แบบประเมินความพึงพอใจ

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]