กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของสภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจการตรวจสอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทยที่จัดตั้งขึ้น ในกำกับของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยคณะกรรมการสภากาชาดไทย ในการสร้างระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง อันจะช่วยให้สภากาชาดไทยดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายอย่างโปร่งใส

2. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบของสภากาชาดไทยมีขอบเขตการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจในสภากาชาดไทย โดยมีประเภทของการตรวจสอบ ดังนี้

2.1   สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง (Financial Audit)

2.2   การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการป้องกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มให้กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ

2.3   การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด (Compliance Audit) เป็นการตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย มติของคณะกรรมการ นโยบาย แผนงาน และกฎระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ที่อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและครบถ้วน

2.4   การตรวจสอบส่วนกลาง (Corporate Audit) เป็นการตรวจสอบส่วนกลางให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย หรือมาตรฐานขององค์กรที่หน่วยงานกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี รวมทั้งตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินให้มีความเหมาะสม วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

2.5   ประสานงานเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นกับหน่วยงานตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อลดความเสี่ยงในด้านการคอร์รัปชั่นหรือการทุจริต และการรับข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย

2.6   ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง ลดโอกาสความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สภากาชาดไทยยอมรับได้ รวมทั้งประเมินความเหมาะสมของหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ว่ามีการควบคุมและเสนอแนะให้นำวิธีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมาใช้

2.7   ตรวจสอบระบบการประมวลผลสารสนเทศภายในองค์กรว่ามีระบบที่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมทั้งในด้านผลการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย และความมั่นคงของข้อมูล

3. หน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ

3.1   สำนักงานตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย และมีอิสระในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสม และผู้บริหารทุกระดับของสภากาชาดไทยมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบบรรลุตามหน้าที่ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ และเป็นประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนต่อ  สภากาชาดไทย

3.2   สำนักงานตรวจสอบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบและให้ข้อแนะนำเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีและดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

3.3   เอกสารและข้อมูลใดๆ ซึ่งสำนักงานตรวจสอบได้มาหรือรับรู้จากการตรวจสอบ จะถูกรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้

4. ความเป็นอิสระ

4.1   กิจกรรมการตรวจสอบต้องเป็นอิสระจากอิทธิพลอื่นใด ทั้งในแง่ของขอบเขตการตรวจสอบ ระยะเวลา การปฏิบัติงานตรวจสอบและการจัดทำรายงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการตรวจสอบที่วางไว้

4.2   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการปฏิบัติงานประจำที่มิใช่งานตรวจสอบ กรณีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานตรวจสอบ ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นั้นในฐานะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และไม่ควรตรวจสอบหน่วยงานที่ได้ไปช่วยปฏิบัติงานในเรื่องนั้นในช่วงระยะเวลา 1 ปี หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนั้นพ้นการปฏิบัติหน้าที่

5. บทบาทและความรับผิดชอบ

5.1   กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสภากาชาดไทย โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของ      สภากาชาดไทย คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในด้วย

5.2   กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.3   จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเองและจากหน่วยงานรับตรวจเป็นประจำทุกแผนงานตรวจสอบ เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบและนำมาใช้ส่งเสริมให้มีพัฒนาและการปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงเกิดความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสภากาชาดไทย และเป็นฐานเตรียมความพร้อมที่จะรับการประเมินจากองค์กรภายนอก การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามรูปแบบและวิธีการที่สำนักงานตรวจสอบกำหนด

5.4   ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอแนะข้อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เห็นว่ามีโอกาสที่จะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

5.5   ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน

5.6     ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ

6. การรายงานของสำนักงานตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบมีการจัดทำรายงาน ดังนี้

6.1   จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ จากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการสภากาชาดไทย เพื่อทราบ ในกรณีที่สำนักงานตรวจสอบวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย

6.2   จัดทำงบประมาณประจำปี งบกำลังพล และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสภากาชาดไทยเพื่ออนุมัติ

6.3   จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก 3 เดือน

6.4   จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงานที่รับการตรวจสอบเพื่อพิจารณาปัญหาและวิธีแก้ไขที่เห็นชอบร่วมกัน

6.5    จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสรุปประเด็นสำคัญที่พบตามหลักฐานและสาเหตุเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและผลการติดตามการตรวจสอบครั้งก่อน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการ และเสนอต่อเลขาธิการสภากาชาดไทยเพื่อทราบ

7. จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามปณิธานของสภากาชาดไทย โดย

7.1   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และคุณความดี ตามอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย

7.2   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสภากาชาดไทยตลอดไป

7.3   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะมุ่งมั่นประสานกำลัง สร้างสรรค์ภารกิจของสภากาชาดไทย เพื่อสร้างเสริมสุขให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย อย่างเต็มกำลังความสามารถ

นอกจากปณิธานของสภากาชาดไทยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติงานโดยยึดถือหลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้

  • ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
  • มีอิสระในการตรวจสอบ
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการตรวจสอบที่กำหนดไว้
  • ปกปิดความลับที่ได้จากการตรวจสอบ
  • มีความเที่ยงธรรม ไม่อคติ และไม่รับผลตอบแทนใดๆ
  • ใฝ่หาความรู้ และนำมาพัฒนาการตรวจสอบให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม  2563

(นายกลินท์  สารสิน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สภากาชาดไทย

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]