วิสัยทัศน์

“การให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพิ่มคุณค่าด้วยการประเมินและปรับปรุงความมีประสิทธิผลของ GRC กระบวนการกำกับดูแล (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุม (Control) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย”

พันธกิจ

1.สร้างความมั่นใจในผลงานการตรวจสอบที่จะเพิ่มคุณค่าให้แก่หน่วยงานรับตรวจ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

 

2.สร้างระบบที่เหมาะสมในการประเมิน การป้องกัน การให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร

 

3.พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยใช้การประกันคุณภาพ (QAR: Quality Assurance Review) และการประเมินภายในองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 

4.สร้างศักยภาพให้ผู้ตรวจสอบด้านความรู้ ทักษะ การสื่อสาร การโน้มน้าวต่อรอง และความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]