วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมให้มีระบบการตรวจสอบที่สร้างสรรค์ในเชิงป้องกันเพื่อเพิ่มคุณค่าแก่องค์กรอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. สร้างศักยภาพให้กับผู้ตรวจสอบเพิ่มขึ้นในด้านการตรวจสอบในแนวทางที่สร้างสรรค์ในเชิงป้องกัน

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสภากาชาดไทย

3. ให้ความเห็นหรือข้อแนะนำที่จะทำให้เกิดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในแต่ละหน้าที่งาน

4. กระตุ้นให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยงานรับตรวจอย่างสม่ำเสมอ / อย่างต่อเนื่อง

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]