กฎบัตรสำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของสภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจการตรวจสอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทยที่จัดตั้งขึ้น ในกำกับของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยคณะกรรมการสภากาชาดไทย ในการสร้างระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง อันจะช่วยให้สภากาชาดไทยดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายอย่างโปร่งใส

2. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบของสภากาชาดไทยมีขอบเขตการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจในสภากาชาดไทย โดยมีประเภทของการตรวจสอบ ดังนี้

2.1   การตรวจสอบการเงินและการบัญชี (Financial Audit) เป็นการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีบันทึกไว้ ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและมาตรฐานบัญชีที่สภากาชาดไทยได้เลือกปฏิบัติตามที่มาตรฐานบัญชีกำหนดให้ต้องเลือก

2.2   การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี เป็นการสอบทานการแสดงข้อมูลรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานบัญชีกำหนดไว้

2.3   การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการป้องกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มให้กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ

2.4   การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด (Compliance Audit) เป็นการตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย มติของคณะกรรมการ และกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

2.5   การตรวจสอบส่วนกลาง (Corporate Audit) เป็นการตรวจสอบส่วนกลางให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย หรือมาตรฐานขององค์กรที่หน่วยงานกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี

2.6   ประสานงานเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นกับหน่วยงานตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อลดความเสี่ยงในด้านการคอร์รัปชั่นหรือการทุจริต

2.7   การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง เป็นการสอบทานความเพียงพอของขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ การวิเคราะห์ การจัดการความเสี่ยง และการติดตามผล ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีความครอบคลุม ลดโอกาสความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สภากาชาดไทยยอมรับได้

3. หน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ

3.1   สำนักงานตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย และมีอิสระในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสม และผู้บริหารทุกระดับของสภากาชาดไทยมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบบรรลุตามหน้าที่ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ และเป็นประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนต่อ  สภากาชาดไทย

3.2   สำนักงานตรวจสอบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบและให้ข้อแนะนำเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีและดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

3.3   เอกสารและข้อมูลใด ๆ ซึ่งสำนักงานตรวจสอบได้มาหรือรับรู้จากการตรวจสอบ จะถูกรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมายที่มีบังคับ

4. ความเป็นอิสระ

4.1   กิจกรรมการตรวจสอบต้องเป็นอิสระจากอิทธิพลอื่นใด ทั้งในแง่ของขอบเขตการตรวจสอบ ระยะเวลา การปฏิบัติงานตรวจสอบและการจัดทำรายงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการตรวจสอบที่วางไว้

4.2   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการปฏิบัติงานประจำที่มิใช่งานตรวจสอบ กรณีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานตรวจสอบ ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นั้นในฐานะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และจะไม่ควรตรวจสอบหน่วยงานที่ได้ไปช่วยปฏิบัติงานในเรื่องนั้นในช่วงระยะเวลา 1 ปี หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนั้นพ้นการปฏิบัติหน้าที่

5. บทบาทและความรับผิดชอบ

5.1   ประเมินความเหมาะสมของหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ว่ามีการควบคุมและสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการเสนอแนะให้นำวิธีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมาใช้

5.2   ตรวจสอบนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ว่ามีการปฏิบัติเหมาะสมและครบถ้วน

5.3   ตรวจสอบการบันทึกและควบคุม การเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในลักษณะที่เหมาะสมและสามารถป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

5.4   ตรวจสอบระบบการประมวลผลสารสนเทศภายในองค์กรว่ามีระบบที่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมทั้งในด้านผลการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย และความมั่นคงของข้อมูล

5.5   ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ

5.6   เสนอแนะข้อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เห็นว่ามีโอกาสที่จะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

5.7   การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ ดำเนินการให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเองและจากหน่วยงานรับตรวจเป็นประจำทุกแผนงานตรวจสอบ เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบและนำมาใช้ส่งเสริมให้มีพัฒนาและการปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงเกิดความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสภากาชาดไทย และเป็นฐานเตรียมความพร้อมที่จะรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เมื่อมีมาตรฐานกำหนดให้ดำเนินการ

6. การรายงานของสำนักงานตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบมีการจัดทำรายงาน ดังนี้

6.1   จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ จากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการสภากาชาดไทย เพื่อทราบ

6.2   จัดทำงบประมาณประจำปี งบกำลังพล และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสภากาชาดไทยเพื่ออนุมัติ

6.3   จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก 3 เดือน

6.4   จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงานที่รับการตรวจสอบเพื่อพิจารณาปัญหาและวิธีแก้ไขที่เห็นชอบร่วมกัน

6.5    จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสรุปประเด็นสำคัญที่พบตามหลักฐานและสาเหตุเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและผลการติดตามการตรวจสอบครั้งก่อน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการ และเสนอต่อเลขาธิการสภากาชาดไทยเพื่อทราบ

7. จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามปณิธานของสภากาชาดไทย โดย

7.1   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และคุณความดี ตามอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย

7.2   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสภากาชาดไทยตลอดไป

7.3   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะมุ่งมั่นประสานกำลัง สร้างสรรค์ภารกิจของสภากาชาดไทย เพื่อสร้างเสริมสุขให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย อย่างเต็มกำลังความสามารถ

นอกจากปณิธานของสภากาชาดไทยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติงานโดยยึดถือหลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้

  • ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
  • มีอิสระในการตรวจสอบ
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการตรวจสอบที่กำหนดไว้
  • ปกปิดความลับที่ได้จากการตรวจสอบ
  • มีความเที่ยงธรรม ไม่อคติ และไม่รับผลตอบแทนใดๆ
  • ใฝ่หาความรู้ และนำมาพัฒนาการตรวจสอบให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561

(นายกลินท์  สารสิน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สภากาชาดไทย

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]