กฎบัตรสำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของสภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจการตรวจสอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทยที่จัดตั้งขึ้น ในกำกับของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยคณะกรรมการสภากาชาดไทย ในการสร้างระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง อันจะช่วยให้สภากาชาดไทยดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายอย่างโปร่งใส

2. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบของสภากาชาดไทยมีขอบเขตการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจในสภากาชาดไทย โดยมีประเภทของการตรวจสอบ ดังนี้

2.1 การตรวจสอบการเงินและการบัญชี (Financial Audit) เป็นการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีบันทึกไว้ ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและมาตรฐานบัญชี

2.2 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการป้องกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ

2.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด (Compliance Audit) เป็นการตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

2.4 การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit) เป็นการตรวจสอบนำนโยบาย หรือเป้าหมายขององค์กรไปสู่แผนปฏิบัติที่หน่วยงานกำหนดขึ้น

3. อำนาจในการตรวจสอบ

3.1 สำนักงานตรวจสอบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย และมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสม และผู้บริหารทุกระดับของสภากากาชาดไทยมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบบรรลุตามหน้าที่ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสภากาชาดไทย

3.2 สำนักงานตรวจสอบ มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและให้ข้อแนะนำเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีและดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

3.3 เอกสารและข้อมูลใด ๆ ซึ่งสำนักงานตรวจสอบได้มาหรือรับรู้จากการตรวจสอบ จะถูกรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมายที่มีบังคับ

4. ความเป็นอิสระ

4.1 กิจกรรมการตรวจสอบต้องเป็นอิสระจากอิทธิพลอื่นใด ทั้งในแง่ของขอบเขตการตรวจสอบ ขั้นตอน ระยะเวลา เนื้อหารายงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

4.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการปฏิบัติงานประจำที่มิใช่งานตรวจสอบ กรณีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานตรวจสอบ ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นั้นในฐานะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และไม่ควรตรวจสอบหน่วยงานนั้นในช่วงระยะ เวลา 1 ปี หลังจากพ้นการปฏิบัติหน้าที่

5. บทบาทและความรับผิดชอบ

5.1 ประเมินความเหมาะสมของหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ว่ามีการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการเสนอแนะให้นำวิธีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมาใช้

5.2 ตรวจสอบนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ว่ามีการปฏิบัติครบถ้วน

5.3 ตรวจสอบการบันทึกและควบคุม การเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในลักษณะที่เหมาะสมและสามารถป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ

5.4 ตรวจสอบระบบการประมวลผลข้อมูลภายในองค์กรว่าถูกต้องครบถ้วน

5.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

5.6 เสนอแนะข้อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

6. การรายงานของสำนักงานตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบมีการจัดทำรายงาน ดังนี้

6.1 จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ จากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการสภากาชาดไทย เพื่อทราบ

6.2 จัดทำงบประมาณประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสภากาชาดไทยเพื่ออนุมัติ

6.3 จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก 3 เดือน

6.4 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงานที่รับการตรวจสอบเพื่อพิจารณาปัญหาและวิธีแก้ไขที่เห็นชอบร่วมกัน

6.5 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสรุปประเด็นสำคัญที่พบ ข้อเสนอแนะ และผลการติดตามการตรวจสอบครั้งก่อน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการ และเสนอต่อเลขาธิการเพื่อทราบ

7. จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามปณิธานของสภากาชาดไทย โดย

7.1  ผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และคุณความดี ตามอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย

7.2  ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสภากาชาดไทยตลอดไป

7.3  ผู้ตรวจสอบภายในจะมุ่งมั่นประสานกำลัง สร้างสรรค์ภารกิจของสภากาชาดไทย เพื่อสร้างเสริมสุขให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย อย่างเต็มกำลังความสามารถ

นอกจากปณิธานของสภากาชาดไทยแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานโดยยึดถือหลักจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ดังนี้

  • ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
  • จงรักภักดีต่อองค์กร
  • ปกปิดความลับ
  • ไม่รับผลตอบแทนใดๆที่ทำให้ขาดความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
  • ใฝ่หาความรู้

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2552

(นายพารณ   อิศรเสนา ณ อยุธยา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สภากาชาดไทย

[powr-hit-counter id=f04713d8_1489652769]